Liiketoiminta

Rahoituksen kysyntä jatkui vuonna 2018 vahvana. Myös yhtiön varainhankinta onnistui erinomaisesti.

Rahoitusta kestävää yhteiskuntaa rakentaviin investointipäätöksiin

Kuntarahoitus tarjoaa rahoitusta kuntasektorin investointeihin sekä valtion tukemaan asuntotuotantoon. Rahoituksen avulla rakennetaan asuintaloja, sairaaloita, kouluja, päiväkoteja, siltoja ja teitä eri puolella Suomea. Kuntarahoitus on asiakassegmenttinsä tärkein rahoittaja ja tarjoaa kokonaisvaltaista neuvonantoa investoinnin suunnittelusta toteutukseen. Vuonna 2018 uusia kohteita rahoitettiin kokonaisuudessaan 2 953 miljoonalla eurolla.

Kuntarahoituksen rahoituksen kysyntä vuonna 2018 säilyi vahvana. Kuntien rahoituksen tarve oli odotettua suurempi, muun muassa verokertymien ennakoitua vähäisemmistä tuloutuksista johtuen. Myös valtion tukema asuntototuotannon rahoitus kehittyi vuoden aikana tasaisesti. Nopea kaupungistuminen ja ihmisten hakeutuminen kasvukeskuksiin piti yllä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarvetta, ja valtion tukema asuntotuotanto säilyi vapaarahoitteisen asuntorakentamisen runsaudesta huolimatta hyvällä tasolla.

Kuntarahoituksen uusi luotonanto oli vuonna 2018 3,0 miljardia euroa, kokonaislainakanta vuoden lopussa oli 22,4 miljardia euroa ja leasingkanta 614 miljoonaa euroa. Vuoden aikana nostettujen
lainojen määrä kasvoi 21 % edellisvuodesta.

Rahoituksessa tiukka kilpailutilanne jatkui ennallaan myös vuonna 2018. Kuntarahoitus on asiakassegmenteissään yhä selvästi suurin rahoittaja ja sen asema erityisesti valtion tukeman asuntotuotannon rahoittajana vahvistui edelleen vuonna 2018. Rahoituksen kysynnän vakaan kehityksen arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2019.

Tukea toimintaympäristön moniin muutoksiin

Vaikka yleinen talouskehitys oli vuonna 2018 suotuisaa, kansainvälisten markkinoiden epävarmuus heijastuu myös kotimaahan ja kuntien talouteen. Maailman poliittinen tilanne, merkit Euroopan talouskasvun hidastumisesta ja keskuspankkien määrällisen elvytyksen alasajo loivat talouteen jännitteitä. Kuntarahoitus seuraa ja analysoi aktiivisesti maailman talouden kehitysnäkymiä. Yhtiö myös jakaa tietoa markkinoiden kehityksestä asiakkailleen, muun muassa lokakuussa 2018 uudistetun kuukausittaisen markkinakatsauksen muodossa.

Kotimaassa Kuntarahoituksen ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön voi vaikuttaa merkittävästi suunnitteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus, joka on jo pitkään luonut epävarmuutta kuntien investointipäätöksiin. Epäselvästä tilanteesta huolimatta kunnilla on runsaasti investointitarpeita, joita on välttämätöntä viedä eteenpäin. Kuntarahoitus auttaa asiakkaitaan arvioimaan maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia investointitarpeisiin.

Omassa toiminnassaan Kuntarahoitus on varautunut maakunta- ja soteuudistuksen tuomiin mahdollisiin muutoksiin.
Asuntotuotannossa Kuntarahoitus seuraa ja analysoi tiiviisti myös vähenevien asukasmäärien alueiden kehitystä, tuottaa tietoa kuntien päätöksenteon tueksi ja etsii yhdessä asiakkaan kanssa parhaita ratkaisuja haastavien taloustilanteiden ratkaisemiseksi. Avainasemassa on riittävän aikainen reagointi ennen taloudellisen tilanteen kriisiytymistä. Tässä Kuntarahoitus tekee tiivistä yhteistyötä myös Valtiokonttorin ja ARAn kanssa.

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon jatkuvuus on edellytys työvoiman liikkuvuudelle ja saatavuudelle sekä vahvan talouskehityksen jatkumiselle. Valtion tukeman asuntotuotannon tulevaisuutta määrittävät pitkälti kevään 2019 eduskuntavaalit ja tulevan hallituksen asuntopoliittisen ohjelman linjaukset.

Kokonaisvaltaista apua investoinnin alkumetreiltä

Kuntarahoituksen keskittyy strategiansa mukaisesti palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin niiden muuttuvissa tarpeissa. Vuonna 2018 Kuntarahoitus on terävöittänyt asiakasstrategiaansa, joka konkretisoi asiakastyön yhteyttä yhtiötason strategian toteuttamiseen. Asiakasstrategian pohjalta on otettu käyttöön uusi asiakkuudenhoitomalli ja asiakastiimejä on organisoitu uudelleen. Tarkoituksena on hyödyntää Kuntarahoituksen laajaa asiantuntijuutta asiakkaan eduksi entistä paremmin ja löytää kunkin asiakkaan kannalta sopivimmat ratkaisut.

Kuntarahoitus haluaa olla asiakkaan tukena jo investoinnin suunnittelun alkuvaiheesta lähtien ja auttaa asiakasta arvioimaan investoinnin taloudellisia vaikutuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisumuotoja. Kokonaisvaltaisen palvelun takaamiseksi Kuntarahoitus tekee myös entistä tiiviimpää yhteistyötä taloudelliseen neuvonantoon erikoistuneen tytäryhtiönsä Inspiran kanssa.

Digitaaliset talouden- ja rahoituksenhallinnan palvelut päätöksenteon tukena

Erilaisia teknologioita hyödynnetään Kuntarahoituksessa yhä enemmän sekä sisäisessä työssä että asiakkaille suunnatuissa palveluissa.

Digitaalisten palveluiden kehittämiselle luotiin vuonna 2018 suunnitelma, jonka pohjalta kehitystyötä jatketaan. Kuntarahoituksen vahvuus on asiakaskentän syvä tuntemus. Sähköisiä palveluja kehittämällä tietoa tuodaan yhä enemmän asiakkaan käyttöön päätöksenteon tueksi sekä lisäämään tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä asiakkaiden talouden hallintaan.
Kuntarahoituksen digitaalinen talouden- ja rahoituksenhallinnan palvelukokonaisuus Apollo on laajentunut vuonna 2018 yli 160 asiakkaan käyttöön. Kuntarahoitus on sitoutunut Apollo-palvelun jatkuvaan kehittämiseen, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Vuoden 2018 aikana Apollo-palveluun on tuotu merkittäviä laajennuksia. Erityisen mittava täydennys Apolloon oli ­talouden ennustamisen työkalu, joka avaa kunnille mahdollisuuden tarkastella investointipäätösten vaikutuksia kunnan talouteen pitkällä aikavälillä. Yhteistyökumppanin ja asiakkaiden kanssa tiiviissä ­yhteistyössä kehitetty ja pilotoitu työkalu on tarkoitus tuoda laajemmin asiakkaiden saataville Apollo-palvelun osana vuonna 2019. Lisäksi vuodesta 2018 alkaen Apolloon voi tuoda automaattisesti myös asuntoyhtiöiden portfoliot, mikä mahdollistaa selkeämmän näkyvyyden kuntakonsernien talouden kokonaiskuvaan.

Kuntarahoituksen vahvuus on asiakaskentän syvä tuntemus. Sähköisiä palveluja kehittämällä tietoa tuodaan yhä enemmän asiakkaan käyttöön päätöksenteon tueksi sekä lisäämään tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä asiakkaiden talouden hallintaan.

Vastuullisia rahoitusvaihtoehtoja

Perinteisen lainan rinnalla suosiotaan ovat kasvattaneet vaihtoehtoiset rahoitusmuodot, jotka tuovat kaivattua joustoa toimintaympäristön muutoksiin. Esimerkiksi kiinteistöleasingin kysyntä on jatkunut vuonna 2018 vahvana ja sen käyttö kouluhankkeissa on ollut yleistä. Myös kiinteistöleasingrahoitusta ja elinkaarimallia yhdistävien hankkeiden suosio on lisääntynyt.

Kuntarahoitus lanseerasi vuonna 2018 erityisesti suurten kuntien ja sairaanhoitopiirien tarpeisiin suunnitellun limiittituotteen, jonka avulla kunnat voivat varmentaa suurten hankkeiden kuten sairaaloiden rahoitusta.

Myös Kuntarahoituksen tarjoama, ympäristöinvestointeihin tarkoitettu vihreä rahoitus on ollut vuonna 2018 kysyttyä. Vihreää rahoitusta nostettiin vuonna 2018 340 miljoonan euron arvosta, ja vuoden aikana käynnistyneiden hankkeiden kokonaismäärä on säilynyt vuoden 2017 tasolla. Selkeitä ja mitattavia ympäristöhyötyjä aikaansaaviin investointeihin haettava rahoitusmuoto on kasvattanut suosiotaan myös asuntosektorilla, jossa käynnistyi vuoden aikana 12 vihreällä rahoituksella rahoitettua hanketta. Päätöksen vihreän rahoituksen myöntämisestä tekee ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. Tarjoamalla vihreään rahoitukseen marginaalialennuksen Kuntarahoitus kannustaa asiakkaitaan ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin.

Lainakannan kehitys 2014–2018, miljardia €

Lainakannan kehitys 2014–2018, miljardia €

Lainakannan korkosidonnaisuus %

Lainakannan korkosidonnaisuus %

Lainakanta asiakkaittain %

Lainakanta asiakkaittain %

CASE 2018

Apollosta visualisoituja talousennusteita

Vuoden 2019 aikana Kuntarahoituksen asiakkaat pääsevät laatimaan pitkän ajan talousennusteita Apollo-palvelun talousennustetyökalulla. Ennusteiden rakentamisen lisäksi työkalu mahdollistaa tulevaisuuden investointien vaikutusten arvioinnin kuntatalouteen pitkällä aikavälillä.

Talousennustetyökalu tuottaa lukujen lisäksi visualisoituja graafeja, mikä auttaa ennusteiden viestimisessä. Palvelussa voi valita eri kriteerejä ennusteiden laskemiseksi. Työkalu hakee Tilastokeskuksen datasta kuntien toteutuneet talousluvut, tuloksen, taseen ja rahoituslaskelman. Sillä voi myös vertailla oman kunnan talouslukuja muiden kuntien lukuihin.

Työkalu rakennettiin lyhyessä ajassa ja ketterästi yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Investointi- ja rahoituspäätöksiin liittyvän tiedon ja päätöksenteon työkaluja kootaan Apollo-palveluun pala kerrallaan. Samalla Kuntarahoitus vie eteenpäin digitaalisten palveluiden kehitystä, talouden suunnittelua ja vastuullista päätöksentekoa koko sektorilla.

Inspira: Asiakkaiden toimintaympäristön muutokset lisäävät palvelujen kysyntää

Neuvonantopalveluihin keskittyvän Kuntarahoituksen tytäryhtiön Inspiran toimeksiannoissa painottuivat valmisteilla ollut maakunta- ja sote-uudistus sekä koulujen ja päiväkotien rakennusinvestointien kilpailutuksiin sekä yritysjärjestelyihin liittyvät hankkeet. Inspira pyrkii toimimaan entistä keskeisemmässä roolissa konsernin asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa.

Toimintaympäristössä tapahtuvissa muutoksista erityisesti väestön ikääntyminen ja maan sisäinen muuttoliike lisäävät Inspiran palvelujen kysyntää. Tarve hoivapalveluille ikääntyvissä kunnissa lisääntyy, kun taas kasvavissa keskuksissa rakennetaan uutta infrastruktuuria sekä kouluja ja päiväkoteja.

Myös vuonna 2018 suuri osa Inspiran toimeksiannoista liittyi tavalla tai toisella valmisteilla olleeseen maakunta- ja sote-uudistukseen. Valmisteilla olleella lainsäädännöllä olisi laaja-alaiset vaikutukset kuntien toimintaan, ja hankkeet ovat liittyneet muun muassa kilpailutusten järjestämiseen, hoivakiinteistöjen myyntiin sekä kuntien tukipalveluiden järjestämiseen.

Kuntien rakennushankkeiden elinkaarimalleihin liittyvän neuvonannon kysyntä jatkui myös vahvana, kun kunnat hakevat kestäviä ratkaisuja koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin. Inspira osallistui tilikauden aikana myös kuntien palvelutuotannon omistusjärjestelyihin muun muassa energiasektorilla ja kiinteistöhuollossa. Myös sairaanhoitopiirejä avustettiin tukipalveluiden uudelleenjärjestelyissä. Inspiran liikevaihto vuonna 2018 oli noin 2,5 miljoonaa euroa (2017: 2,7 miljoonaa euroa).

Anssi Wright aloitti yhtiön toimitusjohtajana syyskuussa. Vuoden lopussa yhtiössä työskenteli yhteensä kymmenen asiantuntijaa.

Inspira panostaa edelleen henkilökunnan osaamisen kehittämiseen, jotta se voi tarjota asiakkailleen parasta asiantuntemusta kussakin tilanteessa. Myös palvelutarjontaa sovitetaan jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Jatkossa Inspira pyrkii toimimaan entistä keskeisemmässä roolissa konsernin asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa.

CASE 2018

Suomen suurin puinen koulukeskus toteutetaan elinkaarimallilla

Osana Imatran kaupungin koulu- ja päiväkotiverkon uudistusta Mansikkalan kaupunginosaan rakennetaan massiivipuinen koulukeskus. Noin 11 000 neliön ja 45 miljoonan euron investointi on valtakunnallisesti rohkea ja innovatiivinen edelläkävijähanke, jossa yhdistyvät ekologisuus, puurakentaminen sekä tilojen vahva muunneltavuus.

Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspira kartoitti kouluhankkeelle vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmallit. Koulukeskus toteutetaan elinkaarimallilla. Elinkaarimallissa yhdellä kilpailutuksella ja yhdellä sopimuksella tilataan ison kohteen suunnittelu, rakennuttaminen ja pitkäaikainen ylläpito. Sopimusvastapuoli vastaa kaikista teknisistä hankeriskeistä sopimuskauden ajan, joka Mansikkalan koulukeskuksen tapauksessa on 20 vuotta.

Mansikkalan koulu on valtakunnallisesti rohkea ja innovatiivinen edelläkävijähanke.

Varainhankinta

Tehokasta työtä maailmalla kotimaisten investointien mahdollistamiseksi

Kuntarahoitus tekee kaiken varainhankintansa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta, missä hyvät olosuhteet jatkuivat myös vuonna 2018, joskin heikkenivät loppuvuotta kohden. Suomen vahvistuva talous hyödytti jo entisestään hyvämaineisen yhtiön toimintaa.

Vuotta 2018 leimasivat kiristyneet suurvaltasuhteet ja kansainvälisen kauppasodan uhka, Italian heikentynyt taloustilanne sekä alkuvuodesta 2019 odotettavissa oleva Brexit eli Britannian ero Euroopan unionista.

Talous oli vuonna 2018 kuitenkin noususuhdanteessa. Suomen talous kasvoi euroalueen taloutta nopeammin ja julkisen talouden velan suhteessa bruttokansantuotteeseen odotetaan alenevan. Tämä on noteerattu myös pääomamarkkinoilla, joilla Suomen ja samalla Kuntarahoituksen maine on vahvistunut entisestään.

Vuoden toisella puoliskolla markkinoiden tunnelmat muuttuivat epävakaisemmiksi ja riskipreemiot lähtivät voimakkaaseen nousuun. Samalla korot kääntyivät laskuun vuoden loppua kohden. Tämän taustalla olivat kansainvälisen kaupan heikentyneet näkymät, euroalueen talouspoliittiset ongelmat sekä Euroopan keskuspankin arvopaperien osto-ohjelman alasajo.

Epävarmuustekijöiden vaikutukset Kuntarahoituksen varainhankintaan jäivät vähäisiksi ja yhtiön varainhankinta onnistui erittäin hyvin. Uuden varainhankinnan määrä vuonna 2018 oli 7,4 miljardia euroa (vuonna 2017: 9,5 miljardia euroa).

Onnistuneita liikkeeseenlaskuja

Julkisten liikkeeseenlaskujen osuus Kuntarahoituksen varainhankinnassa vuonna 2018 oli suunniteltua suurempi, erityisesti euromääräisten bondien kysyntä kasvoi.

Kuntarahoitus laski liikkeeseen neljä viitelainaa, joista kaksi oli Yhdysvaltain dollarimääräisiä, yksi Britannian puntamääräinen ja yksi euromääräinen. 15 vuoden mittainen 500 miljoonan euron laina on yhtiön historian toistaiseksi pisin viitelaina.

Viitelainatransaktioiden ajoitukset onnistuivat erittäin hyvin. Euroopan keskuspankin määrällisen elvytyksen keventämistä oli jo osattu odottaa, ja siksi viitelainatransaktio euromarkkinalla tehtiin heti alkuvuodesta. Uusien transaktioiden lisäksi yhtiö kasvatti jo olemassa olevien euroviitelainojensa kokoa avaamalla ne uusille sijoituksille.

Julkisten viitelainojen osuus yhtiön varainhankinnassa ja samalla institutionaalisten sijoittajien osuus yhtiön sijoittajakunnassa on kasvanut jatkuvasti. Yhtiö panostaakin viitelainastrategiassaan yhä vahvemmin ennakoitavuuteen palvellakseen institutionaalista sijoittajakuntaansa entistä paremmin. Kuntarahoituksella on pitkäaikaisena yhteistyökumppaninaan noin 20 kansainvälistä pankkia, jotka toimivat välittäjinä julkisten viitelainojen järjestämisessä.

Merkittävä osa Kuntarahoituksen varainhankinnasta tehdään Japanissa, jossa Kuntarahoitus oli vuonna 2018 yksi merkittävimmistä pohjoismaisista liikkeeseenlaskijoista volyymilla mitattuna.

 

Varainhankintajärjestelyiden määrä 2014–2018 (kpl)

Varainhankintajärjestelyiden määrä 2014–2018 (kpl)

Vastuullisuus kiinnostaa sijoittajia

Kuntarahoituksen julkisesti liikkeeseen laskemat vihreät bondit eli ympäristöinvestointeihin korvamerkityt joukkovelkakirjalainat ovat olleet erittäin kysyttyjä ja ne on ylimerkitty nopeasti. Maaliskuussa Environmental Finance -lehti palkitsi Kuntarahoituksen vuoden parhaasta vihreästä bondista. Palkittu, vuoden 2017 syksyllä liikkeeseen laskettu 500 miljoonan euron bondi on yhtiön tähän asti kysytyin joukkovelkakirjalaina. Se ylimerkittiin kuusinkertaisesti.

Kuntarahoitus oli kotimaisen pörssin ensimmäinen vastuullisten bondien liikkeeseenlaskija, kun Nasdaq Helsinki avasi 31.5.2018 uuden vastuullisten bondien markkinasegmentin. Kuntarahoitus kaksoislistasi alun perin Lontoon pörssiin listatut kaksi vihreää bondiaan myös Helsinkiin.

Yhtiö seuraa tarkasti vastuullisten tuotteiden kysyntää kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Ympäristöinvestointeihin suunnattujen vihreiden bondien kysyntä on kasvanut. Seuraava vihreä bondi on tavoitteena laskea liikkeeseen vuoden 2019 aikana.

Palkittua työtä Japanin markkinoilla

Kuntarahoitus on ollut Japanissa aktiivinen strukturoitujen tuotteiden liikkeeseenlaskija. Yhtiö palkittiinkin lokakuussa työstään maan pääomamarkkinoilla, kun se voitti brittiläisen markkinatietoa tarjoavan mtn-i:n palkintojenjaon arvostetuimman kategorian ja valittiin parhaaksi Uridashi-liikkeeseenlaskijaksi. Lisäksi Kuntarahoitus sai vuoden parhaan transaktion palkinnon osakkeisiin sidottujen indeksilainojen sarjassa.

Noin 20 prosenttia Kuntarahoituksen varainhankinnan vuosittaisista tarpeista kertyy Uridashi-markkinoilta. Yhtiön tavoitteena on palvella aktiivista japanilaista sijoittajakuntaansa hyvin myös jatkossa.

Varautumista epävarmuuteen

Mahdollinen kauppasota on suuri riski maailmantalouden kasvulle.
Vuoden 2018 loppupuoliskolla osakkeiden hinnat lähtivät jo laskuun. Epävarmuuden kasvaessa myös rahoituskustannusten odotetaan nousevan. Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoaan vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla.

Velkaantuneen Italian tilanteen kriisiytyminen ja eripuran jatkuminen EU:n kanssa vaikuttaisi väistämättä koko Eurooppaan. Kuntarahoitus ylläpitää hajautettua varainhankintaohjelmaa ja on valmis esimerkiksi korvaamaan euroalueen varainhankintaa toisilla valuutoilla, mikäli euroalue joutuisi kriisiin ja kysyntä eurovaluutalle ja -riskille vähenisi.

Vuoden 2018 aikana Kuntarahoitus valmistautui Brexitiin, jotta sen vaikutukset yhtiön liiketoimintaan jäisivät mahdollisimman pieniksi. Uusien, EU:n alueelle perustettujen sopimusvastapuolten kanssa laadittiin uusia sopimuksia, ja tätä työtä jatketaan vielä vuoden 2019 alussa.

Pääomamarkkinoilla epävakautta aiheuttaa myös viitekorkouudistus. Libor-korosta on päätetty luopua asteittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Libor on Euribor-koron tapaan vaihtuva korko, johon on sidottu merkittävä määrä rahoitussopimuksia, joten sen muutoksilla on suuri vaikutus myös kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Vielä ei ole tiedossa, millä ja miten Libor-korko korvataan. Kuntarahoitus pyrkiikin toistaiseksi välttämään Liboriin sidottuja tuotteita.

Viitekorkouudistus koskee myös euroaluetta, sillä Eonia- ja Euribor-korkojen tulevaisuus on myös epävarmaa. Eonia on jo päätetty lakkauttaa, eikä Euriborkaan täytä uusia vaatimuksia.

Vuosi 2019 tullee olemaan kansainvälisillä pääomamarkkinoilla haastava. Kuntarahoituksella on markkinoilla vakiintunut asema, ja siksi rahoituksen saatavuuden uskotaan pysyvä hyvänä myös tulevana vuonna epävarmuustekijöistä huolimatta. Kuntarahoitus tulee laskemaan liikkeeseen viitelainoja myös vuonna 2019.

Työtä maailmalla suomalaisen asiakkaan parhaaksi

Kuntarahoituksen varainhankinnan tehtävänä on varmistaa kotimaisille asiakkaille rahoituksen saatavuus kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta mahdollisimman kustannustehokkaasti pitkällä aikavälillä markkinatilanteesta huolimatta. Kuntarahoituksen varainhankinnan periaatteisiin kuuluu tehokas hajauttaminen. Varainhankinta on hajautettu eri markkinoille, valuuttoihin, maturiteetteihin sekä eri sijoittajakohderyhmille. Yhtiössä varmistetaan, että varainhankinnassa vältetään epäeettisten kohde-etuuksien käyttö indeksilainoissa ja valitaan liikkeeseenlaskujen valuutat huolellisesti. Valuutta- ja korkoriskiltä suojaudutaan johdannaisia käyttämällä.

Pääomamarkkina-asiantuntijoiden työ on vuoden 2018 aikana tullut entistä näkyvämmäksi suomalaiselle asiakaskunnalle. Lokakuussa asiantuntijat ryhtyivät julkaisemaan kuukausittaista markkinakatsausta euroalueen talousnäkymistä. Lisäksi pääomamarkkinoiden asiantuntija on tarvittaessa mukana laatimassa asiakkuussuunnitelmia yhdessä asiakasvastaavien kanssa.

Tehty varainhankinta 2018 valuutoittain %

Tehty varainhankinta 2018 valuutoittain %

Tehty varainhankinta 2018 sijoittajatyypeittäin %

Tehty varainhankinta 2018 sijoittajatyypeittäin %

Tehty varainhankinta 2018 alueittain %

Tehty varainhankinta 2018 alueittain %

CASE 2018

Vastuullinen varainhankinta ja työ Japanissa palkittiin

Rahoitusalan ympäristöteemoihin ja vihreisiin bondeihin keskittyvä kansainvälinen Environmental Finance -lehti palkitsi maaliskuussa 2018 Kuntarahoituksen vuonna 2017 liikkeeseen lasketun euromääräisen vihreän bondin. Lisäksi Kuntarahoitus voitti Environmental Financen Green Bonds Awardsien isoimman paikallisen liikkeeseenlaskun palkinnon. Palkintoraadissa on edustettuna sijoittajia, pankkeja ja muita ympäristöalan asiantuntijoita, joilla on merkittävä vaikutus kansainvälisten ympäristösijoittajien näkemyksiin sijoituskohteista.

Kuntarahoitus palkittiin myös pitkäjänteisestä työstään Japanin pääomamarkkinoilla, kun se voitti ensimmäistä kertaa jaettujen Uridashi-palkintojen arvostetuimman kategorian. Brittiläinen markkinatietoa tarjoava mtn-i valitsi yhtiön parhaaksi Uridashi-liikkeeseenlaskijaksi lokakuussa 2018. Lisäksi Kuntarahoitus sai vuoden parhaan diilin palkinnon osakkeisiin sidottujen indeksilainojen sarjassa.

Uridashi-lainat on suunnattu japanilaisille yksityissijoittajille. Kuntarahoituksen vuosittaisen varainhankinnan tarpeesta noin 20 prosenttia kertyy Uridashi-markkinoilta.

Likviditeetinhallinta ja treasury

Vuosi 2018 oli markkinoiden sekä likviditeettisijoitusten kannalta kaksijakoinen. Ensimmäinen vuosipuolisko oli vakaa ja rahoitusmarkkinoiden tunnelma jatkui positiivisena vahvan edellisvuoden seurauksena. Euroalueen pitkät korot nousivat maltillisesti USA:n korkojen vanavedessä ja liikkeeseenlaskijoiden riskipreemiot pysyivät alhaisilla tasoilla.

Vuoden toisella puoliskolla markkinoiden tunnelmat muuttuivat epävakaisemmiksi ja riskipreemiot lähtivät voimakkaaseen nousuun. Samalla korot kääntyivät laskuun vuoden loppua kohden. Tämän taustalla olivat kansainvälisen kaupan heikentyneet näkymät, euroalueen talouspoliittiset ongelmat sekä Euroopan keskuspankin arvopaperien osto-ohjelman alasajo.

Likviditeettisijoitusten kannalta markkinoiden muutoksella ei ollut merkittävää vaikutusta, sillä sijoitusten korkoriski on suojattu koronvaihtosopimuksilla ja riskipreemioiden leventymiseen varauduttiin koko vuoden ajan lisäämällä käteissijoitusten määrää sekä lyhentämällä uusien pitkien sijoitusten juoksuaikaa tulosherkkyyden vähentämiseksi.

Vuoden 2018 lopussa yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 8,7 miljardia euroa (2017: 9,3 miljardia euroa). Arvopaperisijoitusten kokonaismäärä vuoden 2018 lopussa oli 5,1 miljardia euroa (2017: 5,8 miljardia euroa) ja niiden keskimääräinen luottoluokitus AA (2017: AA). Arvopaperisalkun keskimääräinen maturiteetti oli vuoden lopussa 2,1 vuotta (2017: 2,5).

Optimaalinen likviditeetinhallinta

Kuntarahoituksen treasury varmistaa kokonaislikviditeetin optimaalisen käytön. Lyhyen ajan likviditeettivaateena vähimmäismäärän tulee täyttää lakisääteinen maksuvalmiusvaatimus (LCR) jokaiselta päivältä. LCR-vähimmäisvaade on 100 prosenttia. Pitkän aikavälin vaateena kokonaislikviditeetin määrän on riitettävä keskeytymättömään liiketoiminnan jatkamiseen vähintään 12 kuukauden ajan (Survival Horizon) yhtiön riskinottohalukkuuden viitekehyksen mukaisesti. Likviditeetin enimmäismäärää säädetään taseen koon mukaan, jotta se ei kasva liian suureksi suhteessa omiin varoihin.

Vuoden 2018 lopussa yhtiön LCR-luku oli 177 % (2017: 173 %) ja kokonaislikviditeetti olisi riittänyt kattamaan keskeytymättömän liiketoiminnan jatkamisen 13 kuukaudeksi (2017: 12 kk).

Kuntarahoitus arvioi säännöllisesti sijoitustensa likviditeetin laatua sekä sijoitusten vakuuskelpoisuutta repo- eli takaisinostosopimusten markkinoilla. Vuoden 2018 lopussa 84,7 prosenttia kaikista pitkäaikaisista sijoituksista oli vakuuskelpoisia Euroopan keskuspankkiin.

Tehokasta markkinariskien hallintaa

Treasury vastaa yhtiön markkinariskien hallinnasta yhtiön riskipolitiikoiden sekä riskinottohalukkuuden viitekehyksen mukaisesti. Taseen korkoriskiasema pidettiin vuonna 2018 pääsääntöisesti ennallaan matalalla tasolla suojaamalla kiinteäkorkoiset velka- ja saatavaerät vaihtuvaan korkoon. Kuntarahoitus päätti vuonna 2018 muuttaa korkoriskistrategiaa siten, että jatkossa korkoriskin hallinnan pääpaino on korkokatteen vakauttamisessa ottaen huomioon vallitseva korkoympäristö. Uusi strategia otetaan käyttöön asteittain.

Kuntarahoitus pyrkii tehokkaasti hallitsemaan valuuttariskiä ja soveltaa sen hallinnassa samoja hyvin konservatiivisia periaatteita kuin muussakin riskienhallinnassaan. Yhtiö suojautuu valuuttariskiltä johdannaissopimuksilla. Pääsääntönä on, että kaikki valuuttamääräinen varainhankinta sekä sijoitukset suojataan tekohetkellä. Edellisen lisäksi yhtiö joutuu toimittamaan valuuttamääräistä käteisvakuutta korkojohdannaisten keskusvastapuolelle. Tällä ei kuitenkaan ole merkittävää tulosvaikutusta.

Likviditeettisijoitusten hallinta

Kuntarahoituksen pitkän likviditeetin luotto- ja markkinariskejä sekä tuotto-odotusta hajautetaan omaisuusluokittain ja maakohtaisesti. Sijoitusten herkkyyttä spread-muutoksille pienennettiin vuoden 2018 aikana lyhentämällä sijoitusten keskimaturiteettia.

Vuonna 2018 vähennettiin sijoitusten osuutta rahoituslaitoksiin ja lisättiin vakuudellisten bondien osuutta. Lisäksi erääntyviä pitkiä sijoituksia allokoitiin enemmän lyhyisiin sijoituksiin heikosta tuotto-odotuksesta johtuen. Maakohtaisesti yhtiö pienensi muun muassa Iso-Britannian liikkeeseenlaskijoihin tehtyjen sijoitusten määrää.

Vastuullista sijoittamista

Kuntarahoitus jatkoi vastuullisten SRI-sijoitusten (Socially Responsible Investments) lisäämistä vuonna 2018. Niiden määrä oli vuoden lopussa 110 miljoonaa euroa. Vastuullisten sijoitusten tavoitemäärä on johdettu osuutena yhtiön vihreiden bondien varainhankintakannasta.

Kuntarahoitus noudattaa likviditeettisijoituksissaan yhtiön hallituksen hyväksymää vastuullisuuspolitiikkaa. Yhtiö seuraa sijoitussalkkunsa liikkeeseenlaskijoiden ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sekä hyvää hallintotapaa. Tämä tapahtuu sijoitusten ESG-arvoa seuraamalla.

CASE 2018

Robottikollega Väinö käsittelee päättyviä sopimuksia

Kuntarahoituslaisten ensimmäinen robottikollega Väinö aloitti työnsä kesällä 2018. Väinö otettiin ilolla vastaan, sillä se ryhtyi tekemään manuaalista työtä, jota joskus jouduttiin tekemään ylitöinä viikonloppuisin. Väinö käsittelee päättyviä leasingsopimuksia väsymättä ja aina, kun siihen on tarve.

Robotti hyödyntää UiPath-ohjelmistorobotiikka-alustaa, ja se syntyi robotiikkaan erikoistuneen yrityksen kanssa yhteistyössä. Samalla Kuntarahoituksessa on koulutettu henkilöstöä ja rakennettu kyvykkyyttä laajentaa robotiikan hyödyntämiskohteita yhtiössä omin voimin.

Väinö on lisännyt tehokkuutta ja vapauttanut asiantuntijoiden aikaa manuaalisesta työstä asiakkaiden ongelmien ratkaisuun. Samalla työtyytyväisyys on lisääntynyt. Sama tavoite on kaikilla Kuntarahoituksen teknologian hyödyntämiseen liittyvillä hankkeilla.