Organisaatio

Hallinto

Vastuullinen toimintatapa on kirjattu Kuntarahoituksen missioon: yhtiön toiminnan on oltava kestävää niin yhteiskunnallisesta, taloudellisesta kuin ympäristön näkökulmasta.

Kuntarahoituksen toimintaa säätelevät EU-tason asetukset ja kotimaiset luottolaitostoimintaa koskevat lait ja asetukset. Lainsäädännön lisäksi yhtiön toimintaa ohjaavat EU-viranomaisten ja Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Lisäksi Kuntarahoitus noudattaa soveltuvin osin Helsingin pörssin listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Vuoden 2016 alusta alkaen Kuntarahoitus on toiminut Euroopan keskuspankin EKP:n suoran valvonnan alaisena. Pankkivalvonnan vaatimukset hyvän hallintotavan osalta ovat tiukkoja ja niiden täyttäminen antaa Kuntarahoituksen toiminnalle erinomaisen perustan.

Lisää resursseja hyvän hallintotavan vaatimusten täyttämiseen

Vuonna 2018 Kuntarahoitus panosti hallintojärjestelmänsä kehittämiseen. Sisäinen tarkastus oli vuoteen 2018 saakka ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle, mutta vuoden 2018 aikana yhtiön hallitus järjesti sisäisen tarkastuksen toiminnon uudelleen nimittämällä sisäisestä tarkastuksesta vastaavan johtajan, joka raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Myös compliance-toimintoa vahvistettiin.

Kuntarahoituksen riskienhallinnan linjauksista vastaa yhtiön hallitus. Riskienhallinnan viitekehyksen kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa markkinariskipolitiikka, luottoriskipolitiikka, likviditeetinhallinnan ja varainhankinnan riskipolitiikka, operatiivisten riskien politiikka sekä riskinottohalukkuuden viitekehys. Eri riskeille on asetettu tiukat limiitit ja raja-arvot, joiden puitteissa yhtiö haluaa toimia, ja kaikkiin riskinottohalukkuuden raja-arvojen ylittäviin tapahtumiin puututaan välittömästi.

Vastuullisuuspolitiikka ohjaa toimintaa

Kuntarahoituslaisten työtä ohjaa vastuullisuuden varmistaminen kaikessa toiminnassa. Toimintaa ohjaa vastuullisuuspolitiikka, joka ohjeistaa vastuullisen toiminnan periaatteisiin ja auttaa tunnistamaan eturistiriitatilanteet. Vuonna 2018 koko henkilökunta osallistui vastuullisuuspolitiikan koulutuksiin ja suoritti vastuullisuuspolitiikan verkkotestin.

Kuntarahoituksen verkkosivuilla on whistleblowing-kanava, jonka kautta epäilyt väärinkäytöksistä voi raportoida, tarvittaessa nimettömänä.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous valitsi omistajien ­nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt hallitukseen kaudelle 2018–2019 (varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen):

Helena Walldén, 1953

Puheenjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2016

Koulutus: diplomi-insinööri

Päätoimi: hallitusammattilainen

Keskeiset muut luottamustoimet:

Riippumattomuus: riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Tuula Saxholm, 1961

Varapuheenjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2013

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki

Keskeiset muut luottamustoimet: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen; Helsingin kaupungin asunnot Oy, hallituksen jäsen; Helsingin Leijona Oy, hallituksen jäsen; Helsingin Satama Oy, hallituksen jäsen; Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja; Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy, hallituksen puheenjohtaja; HYKSin kliiniset palvelut Oy, hallituksen jäsen

Riippumattomuus: ei-riippumaton yhtiöstä (merkittävän asiakkaan palveluksessa)

Fredrik Forssell, 1968

Hallituksessa vuodesta 2011

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: johtaja, suorat arvopaperisijoitukset, Keva

Keskeiset muut luottamustoimet:

Riippumattomuus: riippumaton yhtiöstä

Minna Helppi, 1967

Hallituksessa vuodesta 2017

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: rahoitusjohtaja, Metso Oyj

Keskeiset muut luottamustoimet: Rauma Oy, hallituksen puheenjohtaja

Riippumattomuus: riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Markku Koponen, 1957

Hallituksessa vuodesta 2018

Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, EMBA

Päätoimi: hallitusammattilainen

Keskeiset muut luottamustoimet: Kiinteistö Oy Opetustalo, hallituksen varapuheenjohtaja

Riippumattomuus: riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Jari Koskinen, 1960

Hallituksessa vuodesta 2017

Koulutus: valtiotieteiden maisteri

Päätoimi: toimitusjohtaja, Kuntaliitto (helmikuuhun 2019 asti)

Keskeiset muut luottamustoimet: Suomen Puukerrostalot Oy, hallituksen jäsen

Riippumattomuus: riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Kari Laukkanen, 1964

Hallituksessa vuodesta 2016

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: hallitusammattilainen ja rahoitusalan konsultti

Keskeiset muut luottamustoimet: Bankify Oy, hallituksen jäsen; Nuori Yrittäjyys ry, hallituksen jäsen

Riippumattomuus: riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Vivi Marttila, 1966

Hallituksessa vuodesta 2016

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: kunnanjohtaja, Simon kunta

Keskeiset muut luottamustoimet: LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, hallituksen jäsen

Riippumattomuus: riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Johtoryhmä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa niin, että hallituksen tekemät päätökset toteutuvat ja että yhtiön toiminta on linjassa hallituksen asettaman strategian sekä riskienhallintaa koskevien periaatteiden ja limiittien kanssa. Toimitusjohtaja huolehtii, johtoryhmän tukemana, yhtiön päivittäisen liiketoiminnan toimivuuden valvonnasta (sisältäen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sääntelyn noudattamisen valvonnan), organisaatiorakenteen toimivuuden ylläpitämisestä ja raportoinnista hallitukselle.

Esa Kallio, 1963

toimitusjohtaja
Kuntarahoituksessa vuodesta 2005

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Toni Heikkilä, 1965

johtaja, riskienhallinta
Kuntarahoituksessa vuodesta 1997

Koulutus: kauppatieteiden lisensiaatti, M.Sc. (Finance)

Jukka Helminen, 1964

johtaja, rahoitus
Kuntarahoituksessa vuodesta 2013

Koulutus: diplomi-insinööri

Rainer Holm, 1973

johtaja, Business Information Solutions
Kuntarahoituksessa vuodesta 2016

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Joakim Holmström, 1977

johtaja, pääomamarkkinat
Kuntarahoituksessa vuodesta 2008

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Marjo Tomminen, 1962

johtaja, talous
Kuntarahoituksessa vuodesta 1992

Koulutus: yo-merkonomi MTT, EMBA

Mari Tyster, 1975

johtaja, lakiasiat ja yhtiöhallinto, toimitusjohtajan sijainen
Kuntarahoituksessa vuodesta 2009

Koulutus: oikeustieteen kandidaatti