Strategia

Vastuullisia rahoitusratkaisuja yhteiseksi hyväksi

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaan kanssa. Vuonna 2017 aloitettua strategian uudistamistyötä jatkettiin vuonna 2018 arvojen terävöittämisellä sekä asiakasstrategian täsmentämisellä. Lisäksi strategian toteutumista tuettiin erityisesti panostuksilla digitaalisiin ratkaisuihin.

Kuntarahoituksen ja sen asiakkaiden toimintaympäristössä on käynnissä monia pitkäkestoisia muutoksia. Muuttoliike alueellisiin keskuksiin jatkuu ja samaan aikaan väestö ikääntyy. Kasvavien keskusten ja muiden alueiden investointitarpeet ovat hyvin erilaisia. Lisäksi viime vuosina maakunta- ja sote-uudistuksen odottaminen ja sen mukanaan tuomat mahdolliset muutokset ovat aiheuttaneet asiakkaissa epävarmuutta ja toisaalta luoneet uudenlaisia tarpeita Kuntarahoituksen palveluille. Tunnistaakseen yhä paremmin asiakkaidensa tarpeita ja löytääkseen sopivimman ratkaisun kunkin asiakkaan tilanteeseen Kuntarahoitus täsmensi asiakasstrategiaansa vuonna 2018.

Sopivin rahoituksen ratkaisu parhaalta asiantuntijalta

Kuntarahoituksen visiona on vuoteen 2022 ulottuvassa strategiassaan olla asiakkailleen paras rahoituksen asiantuntija muuttuvassa maailmassa. Yhtiö on Suomen ainoa luottolaitos, joka on keskittynyt rahoittamaan vain kuntasektoria ja yleishyödyllistä asuntotuotantoa. Sen asiantuntijoilla on paras ymmärrys asiakaskuntansa tarpeista.

Jotta asiakkaalle pystytään tarjoamaan kuhunkin tilanteeseen sopivimpia ratkaisuja, osaamista yhtiön eri toiminnoista hyödynnetään laaja-alaisesti. Esimerkiksi pääomamarkkinoiden asiantuntijat ovat tarvittaessa mukana etsimässä kotimaiselle asiakkaalle parhaita ratkaisuja. Asiantuntemus varmistetaan osaamisen kehittämisen lisäksi yhä tehokkaammalla tiedon jakamisella.

Sopivimman ratkaisun löytäminen vaatii usein vaihtoehtojen kartoitusta jo investoinnin suunnitteluvaiheessa. Tässä Kuntarahoitus tekee entistä tiiviimmin yhteistyötä neuvonantopalveluihin keskittyvän tytäryhtiönsä Inspiran kanssa.

Kunnat ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tässä työssä Kuntarahoitus pyrkii tukemaan kuntia esimerkiksi tarjoamalla vihreää rahoitusta.

Tietoa ja tehokkuutta digitaalisilla ratkaisuilla

Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen on keskeisessä roolissa Kuntarahoituksen strategian toteuttamisessa. Erilaisia teknologioita hyödynnetään Kuntarahoituksessa yhä enemmän niin asiakkaille kehitettävissä palveluissa, oman toiminnan tehostamiseksi, jatkuvasti lisääntyvään sääntelyyn vastaamiseksi kuin riskienhallinnan parantamiseksi.

Sähköisiä palveluja kehittämällä tietoa tuodaan yhä enemmän asiakkaan käyttöön päätöksenteon tueksi ja lisäämään tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä asiakkaiden talouden hallintaan. Teknologioiden kehitystä seurataan tarkasti ja uusia mahdollisuuksia niin asiakkaiden hyödyksi kuin Kuntarahoituksen sisäiseen työhönkin arvioidaan jatkuvasti. Palvelujen kehittämistä tehdään yhteistyössä valittujen kumppaneiden kanssa.

Digitaalisten palveluiden kehittämiselle luotiin vuonna 2018 roadmap, jonka pohjalta palveluiden kehittämistä jatketaan. Vuonna 2019 otetaan myös käyttöön keskitetty tietovarasto, joka lisää toiminnan tehokkuutta ja parantaa riskienhallintaa sekä datan eheyttä ja saatavuutta.

Vastuullisuus toiminnassa sisäänrakennettuna

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaan kanssa. Vuoden 2018 lopussa hyväksyttiin henkilöstön kanssa yhdessä työstetyt yhtiön uudet arvot, ja vastuullisuus määriteltiin yhdeksi arvoksi asiakaskeskeisyyden ja avoimuuden rinnalle.

Asiakkaalle parhaan osaamisen ja sopivimman ratkaisun tuominen ohjaa yhtiön kaikkea toimintaa rahoitusratkaisuista ja sisäisestä kehittämisestä varainhankintaan. Avoimuus näkyy yhä enemmän asiakkaalle tarjottavan tiedon ja koko yhtiön osaamisen jakamisen lisäksi näkemyksenä ja osallistumisena yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Vastuullisuus on ollut yhtiön toiminnassa sisäänrakennettuna koko sen historian ajan. Rahoitettavilla kohteilla rakennetaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Rahoitusta myönnetään silloin, kun investointipäätöksen katsotaan olevan kestävä asiakkaan talouden kannalta myös pitkällä aikajänteellä. Asiakasta autetaan löytämään sen muuttuviin tarpeisiin ja talouteen sopivin ratkaisu, myös rahoituksen elinkaaren myöhemmissä vaiheissa.

Helmikuussa Kuntarahoituksessa hyväksyttiin vastuullisuuspolitiikka, joka koskee kaikkia konsernin työntekijöitä. Vastuullisuuspolitiikan keskiössä on osaava ja vastuullinen henkilöstö, joka ymmärtää syvällisellä tasolla Kuntarahoituksen toiminnan vaikutukset ja on sitoutunut noudattamaan toimintatapoja ja edesauttamaan pitkän aikavälin tavoitteita. Vastuullisuuspolitiikka toimii myös keskeisenä ulkoisena politiikkana Kuntarahoituksen sidosryhmille kuten omistajille, asiakkaille, varainhankinnan sijoittajille, ­viranomaisille, medialle ja muille sidosryhmille.

Kuntarahoitus rakentaa määrätietoisesti kumppanuuksia ja yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa. Lisätietoa kumppanuuksista ja yhteistyöprojekteista löytyy Kuntarahoituksen vastuullisuusraportista.

CASE 2018

Joutsenmerkki-talossa panostetaan kestävään ympäristöajatteluun ja sisäilman laatuun

VAV Asunnot Oy:n rakennuttama kerrostalo, Kaskelantie 1, Vantaalla on Suomen ensimmäinen ja suurin tiukennetuin kriteerein valmistettu Joutsenmerkki-talo. Kiinteistön suunnittelun lähtökohtana oli, että kiinteistössä on turvallista ja terveellistä asua – nyt ja tulevaisuudessa. Talossa on 27 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa.

Kestävän ympäristöajattelun täyttävässä kiinteistössä lähtökohtana ovat olleet terve sisäilma ja kemikaaliturvallisuus, jotka on huomioitu muun muassa materiaalien valinnoissa.

Kohde on rahoitettu Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella, joka on tarkoitettu ympäristöystävällisiin investointeihin.

VAV haluaa olla osaltaan vaikuttamassa ilmastonmuutokseen ja kehittää ympäristöystävällistä rakentamista ja asumista. Joutsenmerkki-talon hiilijalanjälki on elinkaarensa aikana viidenneksen tavanomaista kerrostaloa pienempi. VAV panostaa ympäristöystävällisyyteen jatkossakin, sillä myös yhtiön tulevaisuudessa rakennuttamissa kiinteistöissä tullaan noudattamaan Joutsenmerkki-kriteerejä.

VAV Asunnot Oy:n Joutsenmerkki-talon hiilijalanjälki on elinkaarensa aikana viidenneksen tavanomaista kerrostaloa pienempi.