Toimitusjohtajan katsaus: Kehityksen vuosi

Vuosi 2018 oli Kuntarahoitukselle ja sen asiakkaille hyvä. Rahoituksen kysyntä kasvoi ja onnistuimme varainhankinnassa erinomaisesti. Uusitulla asiakasstrategiallamme tähtäämme yhä sopivampien ratkaisujen tarjoamiseen.

Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2018, vaikka hidastuikin vuoden loppua kohden. Asiakkaidemme investointitarpeen jatkuessa vahvana myös rahoituksemme kysyntä jatkui hyvänä, niin kunnissa kuin valtion tukemassa asuntotuotannossakin. Muutto kasvukeskuksiin piti yllä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarvetta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon lykkääntyminen aiheuttaa edelleen epävarmuutta kunnissa ja sairaanhoitopiireissä, joiden täytyy päätöstä odotellessa pitää palvelut käynnissä ja toteuttaa välttämättömät investoinnit. Uudistuksen toteutuessakin kuntien investointitarve tulee arviomme mukaan pienenemään vain 10–15 prosenttia, sillä muuttoliike, laajat uudisivestoinnit muun muassa infrastruktuuriin sekä korjausvelka tulevat ylläpitämään rahoitustarvetta. Odotammekin rahoituksen kysynnän jatkuvan vakaana myös vuonna 2019.

Kansainvälisessä taloudessa oli vuonna 2018 runsaasti epävarmuustekijöitä. Näistä esimerkiksi suurvaltojen kiristyneet suhteet ja kauppasodan uhka, Brexitiin liittyvä epävarmuus sekä Italian huolestuttava velkaantuminen tulevat vaikuttamaan pääomamarkkinoilla myös vuonna 2019. Varainhankintamme onnistui epävakaasta tilanteesta huolimatta erittäin hyvin – viitelainojen liikkeeseenlaskujen ajoitukset onnistuivat ja ne olivat erittäin kysyttyjä kansainvälisten sijoittajien keskuudessa.

Saimme myös tunnustusta pitkäjänteisestä työstämme kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Alkuvuodesta saimme Environmental Finance -lehden palkinnon vuoden 2018 parhaasta vihreästä bondista ja lokakuussa brittiläinen markkinatietoa tarjoava mtn-i valitsi Kuntarahoituksen Japanin pääomamarkkinoiden parhaaksi Uridashi-liikkeeseenlaskijaksi. Kuntarahoitus oli toukokuussa kahdella vihreällä bondillaan ensimmäinen liikkeeseenlaskija kotimaisella markkinalla, kun Nasdaq Helsinki avasi uuden vastuullisten joukkovelkakirjojen markkinasegmentin.

Vuonna 2018 täsmensimme asiakasstrategiaamme ja jatkoimme työtämme digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin

Vuonna 2017 uusittu strategiamme ulottuu vuoteen 2022. Visionamme on olla asiakkaillemme paras rahoituksen asiantuntija muuttuvassa maailmassa. Tämä tavoite mielessämme kirkastimme arvomme ja täsmensimme asiakasstrategiamme tänä vuonna.

Strategiamme perusta on järkkymätön. Keskitymme tulevaisuudessakin kuntien moninaisten tarpeiden sekä valtion tukeman asuntotuotannon rahoittamiseen. Asiakaskuntamme elää muutoksen keskellä, ja etenkin Suomen sisällä tapahtuva muuttoliike haja-asutusalueilta kasvaviin taajamiin koskettaa kaikkia asiakkaitamme jollain tavoin.

Uudella asiakastoimintamallillamme pyrimme löytämään entistä sopivampia ratkaisuja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Koemme vastuumme hyvinvoivan yhteiskunnan rakentajana ulottuvan koko rahoituksen elinkaaren ajalle. Haluammekin olla miettimässä asiakkaallemme sopivinta ratkaisua jo investoinnin suunnitteluvaiheessa sekä olla mukana vielä silloin, kun investointia myöhemmin tarkastellaan asiakkaamme taseessa.

Omassa toimintaympäristössämme yksi suurimpia jatkuvia muutoksia on jo usean vuoden ajan ollut toimialamme lisääntyvä sääntely. Tähän haasteeseen olemme vastanneet sekä rekrytoimalla lisää asiantuntijoita että panostamalla tietojärjestelmiin.

Vuonna 2019 käyttöön otettava keskitetty tietovarasto parantaa tiedon saatavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä lisää toimintamme tehokkuutta. Lisäksi se tuo laaja-alaisen tietomme paremmin kaikkien asiantuntijoidemme ulottuville ja asiakkaidemme hyödyksi. Teknologian hyödyntämisellä pyrimme myös vapauttamaan asiantuntijoidemme aikaa entistäkin parempaan ja näkemyksellisempään asiakaspalveluun. Tulemme jatkamaan panostuksia niin omien kuin asiakkaille suunnattujen digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen myös vuonna 2019 ja koko vuoteen 2022 ulottuvalla strategiajaksolla.

Satsauksia asiantuntijuuteen

Kuntarahoituksen henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan myös vuonna 2018, tosin edellistä vuotta maltillisemmin. Henkilöstömäärän kasvu kohdistui erityisesti riskienhallinnan, raportoinnin sekä kehittämisen alueille.

Henkilöstömäärän kasvu on vaatinut myös oman toimintamme kehittämistä. Asiantuntijat ovat merkittävin menestystekijämme, ja aiomme tarjota heille kasvun ja kehityksen mahdollisuuksia myös jatkossa.

Kuntarahoituksen toimintamalli perustuu kumppanuuteen. Kiitän asiakkaitamme erinomaisesta yhteistyöstä, jota kehitämme jatkuvasti yhdessä asiakkaiden toiveiden suuntaisesti. Myös Kuntarahoituksen asiantuntijat ovat koko vuoden työskennelleet erinomaisella sitoutumisella, minkä ansiosta kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu heille.

Esa Kallio
toimitusjohtaja
Kuntarahoitus Oyj